menu
Home
Aanbod

Algemene voorwaarden

Algemeen

Gerdien Jansen Bewustwording, Ontwikkeling & Groei is opgericht door Gerdien Jansen, gevestigd te Huissen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54024935
Ik richt me op het coachen, begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren, volwassenen, ouders en professionals, het faciliteren van de Sterrenreis aan kinderen, jongeren, volwassenen en professionals, het geven van kinderyoga, het faciliteren van bewustwordingsprogramma’s op Ameland, Schiermonnikoog, de Spaanse Pyreneeën en in het National Parc Prespa in het Noordwesten van Griekenland, alsmede het geven/organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

Uitleg

Ik/mijn:
Gerdien Jansen
Jij/jou(w)/je/u(w):
ouders van het kind dat ik mag begeleiden, de (jong) volwassene, de professionals en/of de deelnemer
Diensten:
Alle mijn diensten zijn gericht op bewustwordingsontwikkeling en groei. Dit geldt zowel voor de volwassene, de professionals, de deelnemer, ouders, de jongere, als het kind. Ieder past dit naar eigen inzicht toe en/of helpt hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.
Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Overeenkomst

Na een ontmoetingsgesprek, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs. Ook de prijs van het 1e ontmoetingsgesprek.

We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.

Is het doel behaald, dan is het traject rond.
Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.

Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt, dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Mijn begeleiding, ondersteuning en advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door mij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Vergoeding aan jou, als (jong)volwassene, professional, deelnemer, of ouders, kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering.

Voor lichamelijke- en psychische klachten, raad ik aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Vertrouwelijkheid

Ik ben verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachings/begeleidingssessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, vraag ik altijd eerst toestemming aan de ouders.
Indien kinderen mij vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij mij, tenzij ik inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan ben ik verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.
Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat het kind gebracht wordt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald wordt. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder(s) bij de coaching/begeleiding is/zijn, is dit geen enkel probleem en zelfs wenselijk.
Na een begeleidings- coachingsmoment is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen en of een en ander te bespreken.

Tijdens een evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken.

Verslaglegging

Indien jullie dit wensen, maak ik van de begeleidings- coachingsmomenten een uitgebreid verslag dat tevens als overdracht naar school, huisarts en/of psycholoog/kinderarts kan dienen. Je kiest er zelf voor of je hier gebruik van wil maken. Voor het maken van een verslag breng ik een bedrag in rekening van € 35,-.

Aantekeningen die ik maak tijdens de begeleiding/coaching vernietig ik na het evaluatiegesprek. Verslaglegging bewaar ik in mijn administratie en zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt.

Verhindering

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan € 45,- i.p.v € 75,- (kinder-coaching) of € 85,- (volwassenen-tarief). We overleggen samen indien er sprake is van overmacht en ziekte.

Yoga-coaching

Ieder kind/jongere kan op elk gewenst moment instappen als er ruimte in de groep is. De eerste keer is altijd gratis om te bezien of deze yoga-coaching passend is. De grootte van de groepen is maximaal 12 kinderen/jongeren. Ik bepaal vooraf de data van de bijeenkomsten. Als het kind/de jongere in januari of september instapt betalen ouders alle momenten MINUS één les. Die krijgen ze als het ware cadeau, omdat er altijd wel een keer iemand niet kan. Mis je daarna nog een keer een les, dan is er geen geld-terug-garantie. Als er sprake is van ziekte, of een blessure, dan overleggen we samen hoe we het financieel op kunnen lossen.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website of zijn op te vragen bij mij. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw. Uitzondering hierop is de aanvraag van bedrijven die btw-plichtig zijn.

Als ik besluit tot een tariefswijziging zal dit pas ingaan op 1 januari van het opvolgende jaar zijn. Ik zal deze wijziging per 1 december van het huidige jaar zichtbaar op de site plaatsen. 

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, dan maken we een vervolg (bel)afspraak die ik in rekening zal brengen onder het tarief van oudercoaching-/begeleiding.

Betaling

Er wordt wekelijks achteraf gefactureerd (uitzondering hierop is de factuur voor de yoga-coaching en de programma’s op Ameland, in Prespa en in de Spaanse Pyreneeën), ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. Je betaalt binnen de aangeduide termijn van 21 dagen. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en een aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.

Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Er mag in termijnen (maximaal 10) worden betaald. Hierover betaal je geen extra kosten.

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Dit gesprek bereken ik als ouderbegeleiding-/coaching.

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.